Statut

Fundacja More in Common Polska została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w grudniu 2022 roku pond numerem KRS 0001006609. 

W skład Zarządu Fundacji wchodzą Adam Traczyk jako prezes oraz Mathieu Lefèvre jako wiceprezes. Tim Dixon jest przewodniczącym Rady Fundacji.

 Statut Fundacji 
More in Common Polska
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1
Fundacja pod nazwą More in Common Polska, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Mathieu Lefèvre, Tima Dixona oraz Adama Traczyka, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notariusza Szymona Krzyszczuka w Warszawie dnia 21 lipca 2022 r., repertorium nr 4157/2022 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz.203 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W kontaktach międzynarodowych Fundacja może posługiwać się nazwą More in Common Poland.

§ 5
Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister właściwy do spraw edukacji.  

Rozdział II 
Cele i zasady działania 

§ 6
Celem działania Fundacji jest wzmacnianie demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i wspólnoty obywatelskiej oraz redukcja polaryzacji politycznej i światopoglądowej poprzez budowanie przestrzeni umożliwiającej dialog, przekształcenie konfliktów w kompromis w atmosferze wzajemnego szacunku oraz odbudowę wspólnoty obywatelskiej w Polsce. 

§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
a. Realizację projektów badawczych mających na celu lepsze zrozumienie procesów społecznych zachodzących w Polsce i wzmacnianie więzi społecznych, 
b. Podejmowanie działań edukacyjnych, informacyjnych oraz wydawniczych służących wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego, promocji dialogu i zaufania społecznego oraz upowszechniania zasad demokratycznego państwa prawa,  
c. Inicjowanie i udział w działaniach oraz formułowanie strategii na rzecz wzmacniania więzi społecznych, propagowania dialogu społecznego, zwalczania polaryzacji i budowy zaufania pomiędzy obywatelami oraz między obywatelami a instytucjami publicznymi, 
d. Podejmowanie inicjatyw na rzecz propagowania postaw i aktywności obywatelskich oraz służących wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem, 
e. Współpracę z instytucjami publicznymi, społecznymi oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi na rzecz rozwoju demokracji i wzmacniania więzi społecznych, spójności i solidarności społecznej oraz redukcji polaryzacji,  
f. Wspierania dialogu międzysektorowego i wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspólnoty obywatelskiej, 
g. Organizację konferencji, debat i innego rodzaju wydarzeń o charakterze publicznym.  

Rozdział III 
Majątek i dochody Fundacji 

§ 8
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1 000,00 PLN 
(słownie: tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

§ 9
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§ 10
1. Dochody Fundacji pochodzą z:
a. darowizn, spadków, zapisów, 
b. dotacji, subwencji oraz grantów, 
c. dochodów ze zbiórek publicznych, 
d. dochodów z majątku Fundacji, 
e. odsetek bankowych.  
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 11
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Rozdział IV 
Organy Fundacji

§ 12
Organami Fundacji są:
a. Rada Fundacji, 
b. Zarząd.  

Rada Fundacji
§ 13
1. W skład Rady Fundacji, zwanej dalej Radą, wchodzi maksymalnie siedmiu członków. 
2. Członków pierwszego składu Rady, w tym jej Przewodniczącego, powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. Członkowie Rady powoływani są na czas nieokreślony, chyba że Rada postanowi inaczej.
3. Do kompetencji Rady należą uprawnienia do:
a. wytyczania głównych kierunków działania Fundacji, 
b. oprócz pierwszego składu Zarządu, powoływania i odwoływania członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa 
c. powoływania i odwoływania członków Rady, w tym jej Przewodniczącego, 
d. wyrażania opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd 
e. dokonywania zmian w Statucie Fundacji, 
f. decydowania o połączeniu lub likwidacji Fundacji, 
g. ustanawiania wewnętrznej organizacji Fundacji, 
h. tworzenie organów doradczych i powoływaniu ich członków, 
i. uchwalania regulaminu Rady, 
j. prowadzenia nadzoru nad realizacją kierunków działania Fundacji, 
k. kontrolowania bieżącej działalności Zarządu Fundacji, 
l. rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania z działalności Zarządu i udzielanie absolutorium członkom Zarządu.

§ 14
1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.
2. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów, a także powołać organ doradczy.
3. Uchwały Rady mogą być podejmowane online lub bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego.

§ 15
Członkowie Rady: 
a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
c. nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji członka Rady wynagrodzenia, 
d. mają prawo do zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Rady, w tym kosztów podróży i zakwaterowania.

§ 16
Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku: 
a. odwołania przez Radę 
b. złożenia rezygnacji przez członka Rady w drodze pisemnego oświadczenia, przekazanego Radzie, 
c. śmierci, 
d. skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe z chwilą uprawomocnienia się wyroku. 

Zarząd
§ 17
1. Zarząd składa się z przynajmniej dwóch osób, w tym Prezesa i w razie potrzeb Wiceprezesa, powoływanych na czas nieoznaczony przez Radę. 
2. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa i w razie potrzeb Wiceprezesa, powołują Fundatorzy.
3. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu swojej funkcji. Decyzję o nawiązaniu stosunku pracy lub zawarcie umowy cywilnoprawnej z członkiem Zarządu podejmuje Rada.
4. Członek Zarządu nie może jednocześnie pełnić funkcji członka Rady.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
a. śmierci członka Zarządu, 
b. złożenia rezygnacji przez członka Zarządu w drodze pisemnego oświadczenia, przekazanego Radzie, 
c. odwołania przez Radę.

§ 18
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. Uchwały Zarządu zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane online lub bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego.

§ 19
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów działalności Fundacji, 
b. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, 
c. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu, 
d. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji, 
e. powoływanie programów i uchwalanie ich regulaminów, 
f. zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania.  
3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, wymagają podpisu Prezesa lub Wiceprezesa lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
4. W przypadku zawierania umów rodzących po stronie Fundacji zobowiązanie przewyższające kwotę 150 tysięcy złotych wymagana jest uprzednia, zgoda Rady.
5. Prezes Zarządu pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Biura Fundacji, chyba że Rada postanowi inaczej.

§ 20
Zarząd raz do roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji. 

Rozdział V 
Zmiana statutu Fundacji

§ 21
1. Zmian w statucie dokonuje Rada Fundacji.  
2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla których fundacja została powołana.  

Rozdział V 
Likwidacja Fundacji 

§ 22
1. Rada podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Likwidatorów powołuje i dowołuje Rada. Jeżeli Rada w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.