Misja

More in Common działa na rzecz wzmocnienia demokracji oraz zmniejszania polaryzacji politycznej i światopoglądowej. 

W przestrzeni publicznej na całym świecie obserwujemy pojawianie się antagonizujących narracji, które dzielą społeczeństwa wzdłuż linii „my kontra oni”. W skrajnych przypadkach prowadzą one do przemocy i kwestionowania podstawowych demokratycznych wartości. W Polsce atmosfera nieustannej wojny polsko-polskiej nakręca spiralę wzajemnej nieufności, a nawet pogardy.  

W More in Common wierzymy, że w myśleniu wspólnotowym, trosce o dobro wspólne i zdolności do dochodzenia do kompromisów drzemie większa siła niż w destrukcyjnych narracjach napędzających polaryzację. Jesteśmy przekonani, że zmniejszenie polaryzacji przyczyni się nie tylko do tworzenia bardziej efektywnych polityk publicznych, ale także zwiększy wśród obywateli poczucie przynależności do wspólnoty i uczestnictwa w decydowaniu o swoich lokalnych społeczności jak i całego kraju.

ZLOT SLP (2022 10 22 Zegrze) Sm 179 (1)
W myśleniu wspólnotowym, trosce o dobro wspólne i zdolności do dochodzenia do kompromisów drzemie większa siła niż w destrukcyjnych narracjach napędzających polaryzację.

Podstawą naszej pracy są skrupulatne badania, które pozwalają nam wsłuchać się w głosy płynące ze społeczeństwa i możliwie dogłębnie zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Realizujemy sondaże, grupy fokusowe, wywiady pogłębione i dialogi obywatelskie. Pytamy ludzi o ich doświadczenia, wartości, obawy i nadzieje. Regularnie publikujemy wyniki i wnioski z naszych badań, a także omawiamy je na łamach prasy i innych mediów, na konferencjach czy briefingach.  

Opracowujemy i testujemy strategie i narzędzia komunikacyjne, które odwołują się do tego, co nas łączy i przeciwdziałają polaryzacji, jednocześnie wzmacniając poczucie przynależności do wspólnoty. Współpracujemy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, świata polityki, biznesu i mediów, aby budować mosty i łączyć ludzi pomimo różnic. 

Oprócz własnych inicjatyw angażujemy się na rzecz wzmacniania naszych partnerów i pomagamy im skuteczniej realizować ich misje. Chcemy być katalizatorem pozytywnej zmiany systemowej, która pozwoli wzmocnić więzy społeczne i poczucie obywatelskiej wspólnoty.